Regulamin serwisu internetowego Etargowisko

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego http://etargowisko.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”) przez  Dariusza Golucha prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą GOLUCH-TMN Dariusz Goluch pod adresem ul. Szymona Koszyka 12/4, 45-761 Opole, zwanego dalej Usługodawcą.
 2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@etargowisko.pl oraz telefonicznie. 
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej http://etargowisko.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zamieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych Usług, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i zamieszczania Ogłoszeń przez Użytkowników zarejestrowanych.

 

§2 DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Usługodawca – Dariusz Goluch prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GOLUCH-TMN Dariusz Goluch pod adresem ul. Szymona Koszyka 12/4, 45-761 Opole, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7542502925, REGON: 531330090;

Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny w domenie http://etargowisko.pl, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, a w szczególności utworzyć Stragan Użytkownika, zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia sprzedaży oraz inne informacje dostępne w Serwisie;

 

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może dodawać Ogłoszenia, przeglądać opisy zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

 

Użytkownik zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, posiada aktywne Konto, może utworzyć Stragan, dodawać Ogłoszenia, przeglądać opisy zamieszczanych przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszeń, jak też przeglądać inne informacje, zamieszczone w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem;

Ogłoszeniodawca – Użytkownik, który utworzył Stragan lub Ogłoszenie i wypełnił elektroniczny Formularz Ogłoszenia sprzedaży lub innego ogłoszenia w ramach jednej z Kategorii ogłoszeń dostępnych w Serwisie;

Stragan – przydzielona Użytkownikowi zarejestrowanemu część Serwisu, służąca do prezentowania Ogłoszeń Użytkownika zarejestrowanego, opisu jego działalności i innych zgodnych z Regulaminem treści służących do promowania Użytkownika zarejestrowanego oraz jego Ogłoszeń; 

Wyróżnienie Straganu– oferowana w Serwisie płatna oraz czasowa usługa polegają na oznaczeniu Straganu Użytkownika zarejestrowanego za pomocą szaty graficznej oraz umieszczeniu go na szczycie, w wyróżnionym miejscu listy Straganów prezentowanych w Serwisie;

Stragan Wyróżniony – Stragan dla którego realizowana jest usługa Wyróżnienia Straganu;

Ogłoszenie – bezpłatna czasowa publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub innej informacji w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń, sporządzona przez Ogłoszeniodawcę. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Ogłoszenie Wyróżnione – płatna czasowa publikacja w Serwisie informacji o ofercie sprzedaży lub innej informacji w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń, sporządzona przez Ogłoszeniodawcę, wyróżniona wśród pozostałych ofert szatą graficzną, oraz umieszczana czasowo na początku listy ofert dostępnych w Serwisie. Ogłoszenia Wyróżnione nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia - określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, podlegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne Kategorie tematyczne zamieszczanego Ogłoszenia;

 

Kategoria ogłoszenia – wybierany przez Ogłoszeniodawcę dział do którego zaszeregowane zostaje Ogłoszenie;

 

Negocjacja ceny – formularz umożliwiający Użytkownikowi odpowiedź na Ogłoszenie lub Ogłoszenie Wyróżnione, oraz kontakt z Ogłoszeniodawcą w celach związanych z Ogłoszeniem, w tym w szczególności w celu ustalenia ewentualnych zmian wysokości ceny;

Agent Rozliczeniowy – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.);

Cennik – ustalone przez Usługodawcę opłaty za korzystanie przez Ogłoszeniodawców z usług dostępnych w Serwisie, a w szczególności zamieszczania Ogłoszeń Wyróżnionych oraz Straganów Wyróżnionych. Ceny wyświetlane w Serwisie są cenami brutto;

Usługi - usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników  i Ogłoszeniodawców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.), polegające w szczególności na możliwości przeglądania Ogłoszeń i ich zamieszczaniu;

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której Użytkownik zarejestrowany może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

 

§3 ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Działalność Serwisu polega na udostępnieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu możliwości zamieszczenia na stronach internetowych Serwisu Ogłoszeń, Ogłoszeń Wyróżnionych, a także tworzenia Straganów i Straganów Wyróżnionych oraz korzystania z formularza Negocjacji ceny. Działalność Serwisu polega również na udzieleniu Użytkownikowi możliwości dodawania Ogłoszeń, przeglądania Ogłoszeń, jak też korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronach internetowych Serwisu. 
 3. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • Komputer z dostępem do Internetu, tablet lub telefon typu smartfon,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Przeglądarka internetowa,
  • Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 5. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Usługodawca nie wyraża zgody na używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w celu prowadzenia przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
 6. Zabronione jest korzystanie przez Użytkownika lub Ogłoszeniodawcę z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści bezprawnych.
 7. Poprzez zamieszczenie treści, zdjęć i filmów w Serwisie Ogłoszeniodawca udziela na czas świadczenia usługi publikacji Ogłoszenia/Ogłoszenia Wyróżnionego Usługodawcy niezbywalnej, niewyłącznej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia, a w szczególności zdjęć i filmów poprzez utrwalanie, wprowadzanie ich do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej, zwielokrotnianie i udostępnianie treści, zdjęć i filmów w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Formularzu Ogłoszenia w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Ogłoszeniodawcę częściach Serwisu. 

 

§4 USŁUGI

 1. Świadczenie Usług odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług takich jak:
  1. Bezpłatne przeglądanie informacji zamieszczonych w Serwisie, w tym przeglądanie Ogłoszeń,
  2. Bezpłatne prowadzenie Konta w Serwisie,
  3. Bezpłatne prowadzenie Straganu w Serwisie,
  4. Bezpłatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń,
  5. Płatne dodawanie i prezentacja Ogłoszeń Wyróżnionych,
  6. Płatna prezentacja Straganów Wyróżnionych. 
 3. Umowa:
 4. o świadczenie usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu,
 5. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §5,
 6. o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Straganu w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §6,
 7. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §7,
 8. o świadczenie usługi polegającej na dodawaniu i prezentacji Ogłoszeń Wyróżnionych zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta lub z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stron na zasadach określonych w §7,
 9. o świadczenie usługi polegającej na prezentacji Straganu Wyróżnionego w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu terminu na jaki została zawarta lub z chwilą jej wypowiedzenia przez jedną ze stroną na zasadach określonych w §6.

 

§5 KONTO

 1. Korzystanie z niektórych Usług, a w szczególności prowadzenia Straganu, Straganu Wyróżnionego wymaga założenia Konta.
 2. W celu założenia Konta należy podać poprawne dane, a w szczególności adres poczty elektronicznej. W przypadku Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, wszelkich czynności w ramach Serwisu w tym założenia Konta mogą dokonywać jedynie osoby, które są umocowane do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów.
 3. Poprzez dokonanie rejestracji, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Konta i usług świadczonych w tym zakresie, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Konta na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@etargowisko.pl. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Konta. 
 5. Użytkownik zarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Konta w sposób określony w ustępie powyżej. 
 6. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 7. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać w ramach Serwisu, po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail i hasła. 
 8. Konto zawiera dane Użytkownika zarejestrowanego podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając ze stosownego formularza dostępnego na stronach internetowych Serwisu. 
 9. Użytkownik zarejestrowany nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie wolno korzystać z Kont innych zarejestrowanych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwość korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym(zamknąć Konto) z Użytkownikiem Zarejestrowanym lub zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta.

 

§6 STRAGAN

 1. Użytkownik zarejestrowany w celu prezentacji dodawanych Ogłoszeń, opisu swojej działalności oraz innych zgodnych z Regulaminem treści służących do promowania Użytkownika zarejestrowanego oraz jego Ogłoszeń może utworzyć Stragan.
 2. W celu założenia Straganu, Użytkownik zarejestrowany wybiera opcje ,,Załóż stragan” i wypełnia wskazane w formularzu dane. 
 3. Z chwilą uzupełnienia danych Użytkownika zarejestrowanego i wybrania opcji ,,Utwórz Stragan” dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem Zarejestrowanym a Usługodawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach usługi Stragan na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez przesłanie wypowiedzenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: biuro@etargowisko.pl. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą przesłania przez Usługodawcę potwierdzenia usunięcia Straganu. 
 4. Użytkownik zarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Straganu w sposób określony w ustępie powyżej. 
 5. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 6. Użytkownik zarejestrowany posiadający Stragan może skorzystać z usługi Wyróżnienia Straganu. Usługa Wyróżniona Straganu jest czasową usługą płatną zgodnie z  Cennikiem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 7. Z chwilą potwierdzenia otrzymania płatności przez Usługodawcę dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem zarejestrowanym a Usługodawcą, której przedmiotem jest usługa Wyróżnienia Straganu. 
 8. Usługa Stragan Wyróżniony realizowana jest w Serwisie przez czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie usługi przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 9. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Straganu Wyróżnionego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: biuro@etargowisko.pl.
 10. Z chwilą rozwiązania umowy wyłączone zostają funkcjonalności przewidziane dla Straganu Wyróżnionego.
 11. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi Straganu Wyróżnionego zwrotowi podlega kwota niewykorzystana proporcjonalnie do pozostałego czasu ważności usługi.
 12. Użytkownik zarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu jak również poprzez usunięcie Straganu, o ile w chwili zawarcia umowy świadczenia usługi Straganu Wyróżnionego nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 13. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 

§7 OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej Serwisu  umożliwiające mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia lub płatnego Ogłoszenia Wyróżnionego.
 2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
 3. akceptacji Regulaminu;
 4. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią pouczenia o prawie odstąpienia od umowy;
 5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 6. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia.
 7. Zamieszczenie Ogłoszenia Wyróżnionego wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
 8. akceptacji Regulaminu;
 9. oświadczenia o zapoznaniu się z treścią pouczenia o prawie odstąpienia od umowy;
 10. oświadczenia o wyrażeniu zgody na spełnienie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 11. poprawnego wypełnienia Formularza Ogłoszenia;
 12. dokonaniu płatności wynagrodzenia za zamieszczenie Ogłoszenia Wyróżnionego w Serwisie, w wysokości określonej według zasad płatności wskazanych każdorazowo w Cenniku.
 13. Ogłoszeniodawca będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, o ile w chwili dodawania Ogłoszenia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 14. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 15. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu bądź usługi, ten sam przedmiot/usługa nie może być przedmiotem więcej niż jednego Ogłoszenia. 
 16. Ogłoszenie dostępne jest dla wszystkich Użytkowników.
 17. Użytkownicy mogą korzystać z usługi Negocjacja Ceny, za pomocą której mogą kierować do Ogłoszeniodawcy zapytania dotyczące w szczególności Ogłoszenia.
 18. Ogłoszenie emitowane jest w Serwisie przez czas nieoznaczony do chwili aż Usługodawca pozyska informację, że jest nieaktualne, lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia/Ogłoszenia Wyróżnionego przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 19. Ogłoszenie Wyróżnione emitowane jest w Serwisie przez czas oznaczony wynikający z oferty zamieszczonej w Cenniku lub do chwili rozwiązania umowy o świadczenie publikacji Ogłoszenia przez którąkolwiek ze Stron na zasadach określonych poniżej.
 20. Każda ze Stron umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia lub Ogłoszenia Wyróżnionego może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres poczty elektronicznej podany przez strony umowy: w przypadku Usługodawcy na adres: biuro@etargowisko.pl.
 21. Z chwilą rozwiązania umowy Usługodawca usuwa określone Ogłoszenie z Serwisu.
 22. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usługi publikacji Ogłoszenia Wyróżnionego zwrotowi podlega kwota niewykorzystana proporcjonalnie do pozostałego czasu ważności usługi.

 

§8 PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA I OGŁOSZENIODAWCY

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 2. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników, Ogłoszeniodawców czy Usługodawcy.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian dotyczących treści zamieszczonych w Ogłoszeniu. 
 4. Zdjęcia lub pliki przedstawiające graficznie przedmiot Ogłoszenia, nie mogą przedstawiać wizerunku osób trzecich.
 5. Ogłoszeniodawca jest zobowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie.
 6. Ogłoszeniodawca zobowiązany jest podać dane kontaktowe, które nie wprowadzają w błąd innych Użytkowników.
 7. W treści opisu przedmiotu/usługi zamieszczanego Ogłoszenia nie można wskazywać telefonu i adresu e-mail. Informacje te należy wskazać jedynie w miejscach do tego oznaczonych w formularzu Ogłoszenia.
 8. Ogłoszeniodawca i Użytkownik są zobowiązani są do zamieszczania treści zgodnych z prawdą, a w szczególności wprowadzone treści nie mogą wprowadzać pozostałych Użytkowników w błąd.
 9. Nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub na dane kontaktowe Ogłoszeniodawcy.
 10. Zabronione jest kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek części Serwisu, a w szczególności treści Ogłoszeń lub Ogłoszeń Wyróżnionych w całości bądź w części bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy, Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika. Usługodawca może podjąć kroki, w tym na drodze postępowania sądowego, w celu ochrony interesów Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika.

 

§9 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Ogłoszeniodawca ponosi opłaty w związku z zamieszczaniem Ogłoszeń Wyróżnionych oraz korzystaniem z usługi Stragan Wyróżniony.
 2. Płatność może być zrealizowana w formie zapłaty za pomocą systemu Agenta Rozliczeniowego Spółki Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie.
 3. Obsługiwanie płatności przez Agenta Rozliczeniowego nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego i wszelkie operacje w nim dokonywane nie mają charakteru czynności bankowych w rozumieniu prawa bankowego.
 4. W ramach systemu płatności Agenta Rozliczeniowego obsługiwane są płatności dokonywane w drodze przelewów elektronicznych i płatności kartą obejmujące płatności bezgotówkowe w pieniądzu polskim dokonywane w drodze przelewów internetowych.
 5. Za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatności wskazanych w Regulaminie kwot będą dokonywane również zwroty wpłaconych przez Ogłoszeniodawców kwot.
 6. Ogłoszeniodawca/Użytkownik zgłasza wniosek o dokonanie wpłaty poprzez stosowny formularz.
 7. Agent Rozliczeniowy dokonuje przelewu na zlecenie Ogłoszeniodawcy/Użytkownika, w oparciu o niniejszy Regulamin i zgodnie ze wskazówkami podanymi przez niego w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Ogłoszeniodawca/Użytkownik informowany jest o dokonanej płatności. W przypadku, gdy dokonana płatność zostaje z jakichkolwiek powodów zwrócona, Ogłoszeniodawca/Użytkownik zarejestrowany jest bezzwłocznie o tym informowany, a wpłaconą kwotę pozostawia się do dyspozycji Ogłoszeniodawcy/Użytkownika.

 

§10 REKLAMACJE

 1. Użytkownik lub Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania. 
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: ul. Szymona Koszyka 12/4, 45-761 Opole, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty: biuro@etargowisko.pl.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Usługodawcę.
 5. W przypadku usług świadczonych przez Agenta Rozliczeniowego Ogłoszeniodawca może złożyć reklamację, jeżeli usługi te nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami §9.
 6. Reklamację można złożyć w formie pisemnej na adres Agenta Rozliczeniowego.
 7. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację(imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Agent Rozliczeniowy zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 8. Agent Rozliczeniowy rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Wszelkie operacje finansowe dokonywane przez system płatności Agenta Rozliczeniowego są dokonywane w drodze przelewów, obejmujących płatności bezgotówkowe wyrażone w walucie polskiej.
 9. Agent Rozliczeniowy w szczególnych przypadkach, a zwłaszcza w sprawach dotyczących reklamacji oraz sprawach związanych z realizacją płatności, może kontaktować się z Ogłoszeniodawcą/Użytkownikiem zarejestrowanym.

 

§11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 2. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 3. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
 4. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

 

§12 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Za stosowanie się i wywiązywanie się Ogłoszeniodawcy lub Użytkownika z obowiązków wynikających z umowy sprzedaży lub innej związanej z treścią Ogłoszenia, a w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, bądź też niewykonanie przez Ogłoszeniodawcę/Użytkownika obowiązku odpowiedzialność ponoszą te podmioty.
 2. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Za treść Ogłoszenia lub Ogłoszenia Wyróżnionego odpowiedzialność ponosi Ogłoszeniodawca.

 

§13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 4. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną jest Przedsiębiorca będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto  zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem  na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.